În proiect, reglementări privind realizarea operațiunilor de transformare transfrontalieră și de divizare transfrontalieră prin constituirea de noi societăți

Executivul a adoptat un proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și a Legii nr. 265/2022 privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului, proiect care urmează să transpună în legislația națională Directiva Mobilitate și creează cadrul legal pentru realizarea operațiunilor de transformare transfrontalieră (transfer de sediu social într-un alt stat membru, fără lichidare și fără pierderea personalității juridice) și de divizare transfrontalieră prin constituirea de noi societăți. Totodată, este consolidat cadrul legal aplicabil fuziunilor transfrontaliere.

Reglementarea propusă se aplică operațiunilor transfrontaliere de fuziune, divizare și transformare care se realizează în interiorul spațiului Uniunii Europene și al statelor participante la Asociația Europeană a Liberului Schimb (AELS).

Proiectul de lege stabilește următoarele:

▪ etapele derulării acestor operațiuni: elaborarea proiectului operațiunii și a raportului administratorilor cu privire la efectele operațiunii și punerea lor la dispoziția asociaților și angajaților, cel puțin în format electronic; supunerea proiectului operațiune, spre evaluare, unui expert independent; publicitatea proiectului; convocarea și întrunirea adunării generale a asociaților; controlul de legalitate al operațiunii în statul membru de plecare și în cel de destinație;

▪ mecanismul de protecție a asociaților: cerințe de vot ridicate, dreptul de retragere din societate, dreptul asociatului care se retrage de a obține un preț adecvat pentru acțiunile/părțile sale sociale, dreptul la o rată de schimb adecvată a acțiunilor/părților sociale, pentru a căror respectare sunt prevăzute inclusiv remedii judiciare);

Citește mai mult în CECCAR Business Magazine.