Informații depunere rapoarte anuale de activitate, taxe și cotizații profesionale

Raportul de activitate pentru anul 2020, se va completa electronic și se va depune exclusiv on-line în platforma raport.ceccar.ro, utilizând datele de logare comunicate în anul 2018. 

Raportul se consideră încărcat după finalizarea tuturor pașilor și emiterea confirmării de încărcare.
Instructiuni de completare raport – PF

Instructiuni de completare raport – PJPentru consultarea cotizațiilor profesionale anuale – click aici.   

Termen de plată a cotizațiilor profesionale, pentru a beneficia de reducerea cotizației fixe și variabile:  28 februarie 2021.

Declarații tip, ce vor fi completate, semnate și atașate la raportul de activitate:

Raportul de activitate pentru persoane fizice

Important! Atenție la tipul de membru selectat (vezi sistem de cotizații profesionale) !

La raportul de activitate și declaraţie, utilizând butonul “Ataşează fişiere” se vor ataşa, următoarele fişiere (în format PDF, JPG, PNG):

1. Copie Carte de identitate/ Buletin de identitate
2. O fotografie tip CI cu dimensiunea de 3 x 4 cm, rezoluția fotografiei trebuie să aibă 600×600 pixeli și o dimensiune maximă de 250 KB; pentru obținerea acesteia se poate utiliza platforma http://picresize.com/ – dacă se dorește actualizarea în baza de date
3. Adeverinţa medicală (la 4 ani) sau Declaraţie pe propria răspundere deținere capacitate de exerciţiu deplină (conform model);
4. Cazier judiciar sau Declarație pe propria răspundere din care să reiasă că nu a suferit nici o condamnare care, potrivit legislaţiei în vigoare, interzice dreptul de gestiune şi de administrare a societăţilor comerciale (conform model).
5. Extras din Registrul de Încasări şi plăţi – componenta de încasări. Pentru membrii activi – fără viză se va atașa o declarație pe propria răspundere că nu au realizat venituri în nume propriu;
6. Raportul şi declaraţia semnate olograf, scanate. În cazul în care acestea sunt semnate electronic nu se vor atașa la raport. Pentru a putea fi semnate electronic, persoana care semnează trebuie să deţină un certificat calificat, eliberat în condiţiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată;
7. Dovada plății cotizației
8. Polița de asigurare / Declarație pentru asigurare risc profesional

Atenție!   Fișiere atașate NU se arhivează ZIP/RAR.

Raportul de activitate pentru persoane juridice

La raportul de activitate și declaraţie, utilizând butonul “Ataşează fişiere” se vor ataşa următoarele fişiere (în format PDF, JPG, PNG):

1. Copie Certificat de înmatriculare emis de Oficiul Registrului Comerţului.
2. Declaraţie pe propria răspundere a persoanei care a semnat raportul că este împuternicită de societate să depună raportul
3. Balanţa de verificare – clasa 7
4. Raportul şi declaraţia semnate olograf, scanate. În cazul în care acestea sunt semnate electronic nu se vor atașa la raport. Pentru a putea fi semnat electronic, persoana care întocmește și semnează raportul trebuie să deţină un certificat calificat, eliberat în condiţiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată.
5. Dovada plății cotizației
6. Polița de asigurare / Declarație pentru asigurare risc profesional.

Atenție!   Fișiere atașate NU se arhivează ZIP/RAR

Viza anuală pentru exercitarea profesiei de către experţii contabili şi contabilii autorizaţi se acordă dacă au fost îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

a) depunerea raportului anual de activitate completat la toate rubricile;
b) achitarea în întregime a obligaţiilor faţă de Corp;
c) dovada asigurării pentru riscul profesional / Declarație pe propria răspundere, doar pentru cei care desfășoară activitatea în mod independent și primesc parafa anuală;
d) dovada că nu au suferit nici o condamnare care, potrivit legislaţiei în vigoare, interzice dreptul de gestiune şi de administrare a societăţilor comerciale (prezentarea certificatului de cazier judiciar sau declaraţie pe proprie răspundere);
e) nu au săvârşit fapte care să încalce obligaţiile prevăzute de lege, precum şi regulile privind conduita etica şi profesională, potrivit pct. 121 şi 122 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Corpului, republicat, pentru care să fi fost sancţionaţi de comisia de disciplină cu suspendarea dreptului de exercitare a profesiei, pe toată durata suspendării, precum şi cu interzicerea dreptului de exercitare a profesiei;
f) depunerea declaratiei pe proprie răspundere din care să rezulte că îndeplineşte condiţia prevăzută de art. 4 alin. (1) lit. a) şi art. 5 lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994, republicată, pentru exercitarea profesiei de expert contabil şi, respectiv, de contabil autorizat. O dată la 4 ani se prezintă o adeverinţă medicală, eliberata de un medic specialist, din care să rezulte că îndeplineşte condiţia prevăzută de art. 4 alin. (1) lit. a) şi art. 5 lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994, republicată, şi este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei de expert contabil şi, respectiv, de contabil autorizat.
g) parcurgerea programului de formare profesională continuă organizat de CECCAR, conform PNDPC.

Conducerea Filialei CECCAR Bihor.

Leave your comment